Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Физика на непрекъснатите среди (Физика)

 

1. Анотация

Представените лекции са предназначени за курса по Физика на непрекъснатите среди за студентите от специалност "Физика"на Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Курсът има за цел да запознае студентите с физически закономерности и математическото описание на движението и равновесните състояния на твърди еластични среди, течности и газове (флуидите).

2. Извадка от учебния план

Вид на занятието Седмичен хорариум Общо часове
Лекции 2 часа 30 часа
Семинарни занятия    
Упражнения 1 часа 15 часа

 

?? ????????? ?? ????? Катедра "Компютърни системи и технологии" ,ЮЗУ "Неофит Рилски", ПриродоІМатематически Факултет
Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66. каб. 1549, e-mail:
sshtrakov@abv.bg