[EN]     [BG
HOME
Profesional Data
Lectures
Books
Projects
Computer programs
Personal Data

Syllabus, training appliances
 
 

....Last actualization : 20.09.2008

Механика на флуидите

1. Анотация

Представените лекции са предназначени за курса по Механика на флуидите за студентите от специалност "Физика"на Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Курсът има за цел да запознае студентите с физически закономерности и математическото описание на движението и равновесните състояния на течностите и газовете (флуидите).

2. Извадка от учебния план

Вид на занятието Седмичен хорариум Общо часове
Лекции 2 часа 30 часа
Семинарни занятия    
Упражнения 1 часа 15 часа
 
South-West University Faculty of Mathematics and Natural Sciences Computer System and Technology• Physics
©2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University