Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Програмиране в Интернет

 

1. Анотация

Представените лекции (презентации) са предназначени за курса по програмиране в Интернет за студентите от специалност "Културология" на Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Курсът има за цел да запознае студентите с някои от основните принципин и технологии на разработване на Web страници и сайтове.

2. Извадка от учебния план

Вид на занятието Седмичен хорариум Общо часове
Лекции 1часа 15 часа
Семинарни занятия    
Упражнения 2 часа 30 часа

 

?? ????????? ?? ????? Катедра "Компютърни системи и технологии" ,ЮЗУ "Неофит Рилски", ПриродоІМатематически Факултет
Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66. каб. 1549, e-mail:
sshtrakov@abv.bg