[EN]     [BG
HOME
Profesional data
Lectures
Books
Projects
Computer programs
Personal Data

Syllabus, training appliances
 
 

....Last actualization : 20.03.2005

Възобновяеми енергийни източници

1. Анотация

Дисциплината е за образователно-квалификационната степен на обучение "Бакалавър" на специалност "ЕООС" в ПМФ при ЮЗУ-Благоевград. Курсът има за цел да даде на студентите в рамките на тяхната базова широкопрофилна подготовка, специализирани знания по основните  проблеми на енергийните системи и възобновяемите енергийни източници и  решения за ефективно използване на енергията. Курсът запознава студентите с основните физически аспекти  и технологията на възобновяемите енергийни източници.  Разглеждат се общите енергийни ресурси на земята и мястото на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен баланс, физическите и технически особености на тези източници, както и някои общи проблеми на енергетиката като основен отрасъл на икономиката. Отделя се внимание на най-важните в теоретично и практическо отношение проблеми свързани с използването, пренасянето и акумулирането  енергията от възобновяемите източници, икономията на енергия и защитата на околната среда от вредни въздействия свързани с производството и консумацията на енергия.

2. Извадка от учебния план

Вид на занятието Седмичен хорариум Общо часове
Лекции 2 часа 30 часа
Семинарни занятия    
Упражнения 2 часа 30 часа

 

 
South-West University Faculty of Mathematics and Natural Sciences Computer System and Technology• Physics
©2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University