Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Техническа механика

 

1. Анотация

Представените лекции са предназначени за курса по техническа механика за студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" и специалност "Педагогика на обучението по труд и техника" на Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Курсът има за цел да запознае студентите с физически закономерности и математическото описание на движението и равновесните състояния на телата.

2. Извадка от учебния план

Вид на занятието Седмичен хорариум Общо часове
Лекции 2 часа 30 часа
Семинарни занятия    
Упражнения 1 часа 15 часа

 

?? ????????? ?? ????? Катедра "Компютърни системи и технологии" ,ЮЗУ "Неофит Рилски", ПриродоІМатематически Факултет
Благоевград, ул. "Иван Михайлов" 66. каб. 1549, e-mail:
sshtrakov@abv.bg