[EN]     [BG
HOME
Lectures
Books
Projects
Computer programs
Personal Data

Syllabus, training appliances
 
 

Last actualization : 20.03.2005

 

Микропроцесори и компютърна архитектура

1. Анотация

Представените лекции са предназначени за курса по Микропроцесори и компютърна архитектура за специалност "Физика" на Югозападен университет "Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Курсът има за цел да запознае студентите с математическите и логически основи на компютърните системи, представянето на информацията в паметта на компютрите ,организацията и основните физически и логически елементи и устройства на компютрите , програмното обезпечаване и принципите на програмиране. Курсът дава основа за сериозно използване на компютрите в учебната дейност на студентите

2. Извадка от учебния план

Вид на занятието Седмичен хорариум Общо часове
Лекции 2 часа 30 часа
Семинарни занятия    
Упражнения 2часа 30часа
 
South-West University Faculty of Mathematics and Natural Sciences Computer System and Technology• Physics
©2005 Faculty of Mathematics and Natural Science, South-West University